Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Местна инициативна група Ковачевци - Перник

Дата на публикуване: 15.02.2022
Последна актуализация: 16.02.2022

Днес бе учредена Местна инициативна група между Община Ковачевци и Община Перник.

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОВАЧЕВЦИ- ПЕРНИК“ е независима, доброволна и основаваща се на принципите на равенството и взаимопомощта, представляваща публично-частно партньорство между местната власт, представителите на гражданското общество, бизнеса и жителите на Община Ковачевци –селата Ковачевци, Сирищник, Калище, Лобош, Егълница, Светля, Ракиловци, Косача, Чепино и Слатино

и Община Перник (с изключение на град Перник – град с население над 30 000 жители, в строителните му граници), град Батановци и селата Богданов дол, Боснек, Вискяр, Витановци, Големо Бучино, Дивотино, Драгичево, Зидарци, Кладница, Кралев дол, Лесковец, Люлин, Мещица, Планиница, Радуй, Расник, Рударци, Селищен дол, Студена, Черна гора, Чуйпетльово, Ярджиловци, които да работят за активизиране на местните общности на териториите на общините Ковачевци и Перник и за насърчаване на сътрудничеството и изграждане на капацитет за създаване и прилагане на местни стратегии за развитие, както и нормативните актове свързани с прилагането на водено от общността местно развитие (ВОМР) и подхода Лидер

По този начин населените места от двете общини ще могат да получат финансов ресурс от „Програма за развитие на селските райони“ и Оперативните програми : „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Наука и образование за интелигентен растеж“. Предстои да бъде изготвена стратегия, която отговаря на потенциала и нуждите на региона. Ако стратегията със съответните заложени мерки бъде одобрена от държавата, МИГ-а има възможност да получи финансиране от Програмата за развитие на селските райони, Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство.

В учредителното събрание участие взеха кметът на Община Ковачевци – Васил Станимиров, Стефан Кръстев – заместник-кмет на Община Перник, кметове и кметски наместници от двете общини, представители на стопанския и нестопанския сектор.

За председател на МИГ-а бе избран Стефан Кръстев.