Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 08.03.2022

Основни дейности: 

1. Организира и провежда общинската политика в областта на общинската собственост.

2. Издирва и завзетите незаетите от общината имоти - общинска собственост и осъществяване надзор над имотите - общинска собственост.

3. Съставя на актове за общинска собственост на недвижими имоти и извършване отписване на имоти от актовите книги.

4. Контролира ефективното ползване на общинските имоти и организира изземването на общински имоти, които се ползват без основание.

5. Провежда всички възложени процедури във връзка с придобиването, предоставянето за стопанисване и управление, учредяването на право на ползване, право на строеж и други ограничени вещни права, отдаването под наем, продажбите и замените на имоти и вещи - общинска собственост.

6. Провеждане на процедури по издаване на разрешения за водовземане и водоползване на водни обекти - общинска собственост.

7. Осъществява приемо-предаване на общинска собственост с контрагентите на Общината или структурите на бюджетна издръжка на Общината.

8. Съхранява стоково-материални ценности, като завежда и поддържа картотека на същите.

9. Организира регистрирането и отчитането на общинските жилища по определените от Общинския съвет групи.

10. Организира съставянето и поддържането на картотеки на нуждаещите се от жилища лица и семейства, които отговарят на нормативните изисквания.

11. Осигурява дейността на комисиите по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

12. Организира съставянето на списъците на граждани с доказани жилищни нужди по закон, притежаващи жилищно-спестовни влогове, изплащането на компенсациите.

13. Организиране и провеждане на общинската политика в областта на стопанската дейност, организирана от Общината.

14. Осъществява непрекъснати координационни действия с различните стопански субекти и регистрираните на територията на общината сдружения.

15. Поддържа  актуална информация по основни показатели за икономиката на общината.

16. Изготвя справки и издаване на удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите, заверяване на молби-декларации по обстоятелствени проверки.

17. Изготвяне на справки, издаване на удостоверения и всички други необходими съгласувателни, разрешителни и регистрационни документи, необходими на собствениците на земи и гори и земеделските производители.

18. Изготвяне на оценки на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за нуждите на счетоводната отчетност.

19. Осъществява дейности, свързани с разрешаването, маркирането на дървесината на корен, измерване и кубиране на дървесината в лежащо положение и издаване на позволително за извозване на дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското  имущество.

20. Води:
а) главен регистър на публичната общинска собственост и на частната общинска собственост.
б) регистър на разпоредителните сделки с имоти общинска собственост.
в) публичен регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала.
г) публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол в Община Ковачевци.

21. Организира рекламирането на възможностите на общината в областта на туризма в контакти с туроператори и други туристически и рекламни фирми.

22. Извършва категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.

23. Водене на регистър за категоризираните обекти от общината. Попълване на електронната таблица за актуализиране на националния туристически регистър.

24. Издава разрешения за ползване на общински терени за търговска дейност, съгласно изисквания на ЗМДТ и Наредба № 1 и контролира събирането на приходите.

25. Извършва контрол по работата на физическите и юридическите лица, занимаващи се с търговска дейност на територията на община Ковачевци, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и Закона за туризма.

26. Осъществява контрол по събирането на приходи от реклами на реклами на територията на Община Ковачевци.

27. Изготвя административно-наказателни преписки, свързани с контролната дейност.

28. Издава разрешителни за таксиметрова дейност.

29. Изготвя и актуализира общинската транспортна схема, провежда конкурс за избор на превозвач и разпределя получените от бюджета средства за субсидиране и компенсиране на превозвачите.

30. Осъществява дейността по изпълнение на задълженията на общината произтичащи от Закона за управление на етажната собственост и от Наредба № 3/17.06.2009 г. за създаване и поддържане на регистър на сградите в режим на етажна собственост.

31. Прави аргументирани предложения за размера на местните такси и цени на услуги в рамките на своята компетентност.

32. Осъществява и други функции и задачи, определени от Кмета, произтичащи от действащото законодателство.