Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.03.2022

инж. Любомир Цветков

Роден през 1956г. в гр. Перник
Образование: ВМЕИ "Ленин" - гр. София
Специалност: Машинен инженер
Тел: 0884 70 50 30

Заместник- кметът по инфраструктура и  ТУ:

Осъществява следните функции:

1. Координира разработването на общите и подробните устройствени планове, проектите по техническата инфраструктура и актуализирането им.

2. Ръководи и контролира разработването на програми и изработка на инвестиционни проекти за изграждане и поддръжка на инфраструктурни обекти.

3. Организира изготвянето, приемането и реализирането на плана за капитално строителство и ремонти на обекти в общината.

4. Координира извършването на дейността по приемане и прилагане на подробните устройствени планове и свързаното с това отчуждаване на недвижими имоти и обезщетение на правоимащите.

5. Контролира дейността на архитектурно строителния контрол по отношение на незаконното строителство на територията на общината.

6. Координира и контролира техническото изпълнение по Закона за кадастъра и имотния регистър.

7. Организира провеждането и планирането на общинската политика за местно икономическо развитие, в съответствие с целите и приоритетите, определени от стратегическите, плановите и програмните документи на общината.

8. Контролира подготовката на проекти и тяхното администриране.

9. Участва в разработването и актуализацията на концепции и схеми за развитие на общината, въз основа на целите и приоритетите на националната политика за регионално развитие и на регионалната политика на Европейския съюз.

10. Организира и контролира събирането, обобщаването, анализирането и представянето на информация за възможностите за финансиране на проекти на общината от различни програми и фондове.

11. Осъществява наблюдение на дейностите (проектите) по реализация на концепциите и схемите за развитие на общината и при необходимост предлага мерки за тяхното оптимизиране.

12. Прилага законодателството, анализира и разработва предложения за решаване на управленски проблеми, свързани с развитието на територията.

13. Организира и контролира събирането, обобщаването и анализирането на информацията за състоянието и тенденциите в развитието на общината.

14. Организира изготвянето на становища по проекти на нормативни актове, на стратегии, концепции, схеми и проблеми, свързани с развитието на територията.

15. Осъществява координационни връзки между структурите звена в общинската администрация, с оглед разработването и актуализацията на концепциите и схемите за развитие на общината и на проектите за тяхната реализация.

16. Анализира ситуацията и разработва предложения за решения на въпроси, свързани с планирането на местното икономическо развитие.

17. Технически обезпечава и участва в изготвянето на презентации на общината, нейни дейности и/или проекти.

18. Оказва съдействие на организации, фирми и жители на общината, проявяващи интерес за реализиране на собствени проекти, ориентирани към местното икономическо развитие, чрез предоставяне на законово допустимата информация и консултации, съобразени с квалификацията му.

19. Изучава опита в работата на аналогични служби в другите общини и внася предложения за усъвършенстване на работата.

20. Координира създаването, съхраняването и опазването на техническия архив на общината.

21. Разработва  стратегии и общински  планове за общинската собственост и икономическото развитие на общината.

22. Съгласува решенията на Общинския експертен съвет по устройство на територията.

23. Изготвя и съгласува предложение до Общински съвет по въпроси от неговата компетентност.

24. Извършва проверка и подготвя становища, препоръки и отговори на  писма, заявления и жалби, свързани с дейността му, както и участва в работата на комисии на общината в областта на своята компетентност.

25. Подписва писма, удостоверения, обявления, уведомления и отговори на молби и жалби, които не са индивидуални административни актове по смисъла на АПК и на чл. 214 от ЗУТ, както и тези, които са в кръга на правомощията възложени по силата на закон и решения на Общински съвет.

26. Контролира съставянето на актове за общинска собственост.

27. Организира и контролира цялостната дейност по благоустрояването и хигиенизирането на общинския център – с. Ковачевци.

28. Може да изпълнява и други задължения възложени от Кмета на общината със заповед или с решение на Общинския съвет или определени в други нормативни актове.

Иво Симеонов

Роден през 1963г. в с. Калище
Образование: Средно-специално
Специалност: Машинен техник
Тел: 0884 70 50 31

Изпълнява следните функции:

1. Контролира отбранително – мобилизационната дейност на общината и дейността при управление при кризи.

2. Контролира и ръководи дейността на  доброволните формирования за защита на населението при бедствия.

3. Ръководи и контролира цялостната дейност по благоустрояване и хигиенизиране на населените места в общината с изключение на общинския център с. Ковачевци.

4. Ръководи и контролира екологичната дейност на общината.

5. Организира и контролира изготвянето на програма за управление на отпадъците.

6. Контролира дейността по сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината.

7. Отговаря за транспортното обслужване в общината, вътрешно транспортните и междуселищните транспортни схеми, както и за състоянието на транспортните средства собственост на общината.

8. Отговаря за поддръжката на уличното осветление и ремонтните дейности на сградите и ел. оборудването.

9. Отговаря и контролира спазването на обществения ред на територията на общината.

10. Отговаря и контролира дейността по противопожарна безопасност.

11. Отговаря и контролира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

12. Отговаря и контролира дейностите, свързани с младежта и спорта и спортните съоръжения на територията на общината.

13. Председателствува Комисията за противообществените прояви на малолетни  и непълнолетни  и координира действията на  администрацията с органите по работата с местната комисия за борба с  противообществените прояви на  малолетните  и непълнолетните и  обществените  възпитатели.

14. Участва в заседанията на  Регионалният съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси.

15. Полага грижи и работи  по  разработването  на  стратегии, планове, програми  и  проекти  в областта  на  туризма, социалните  услуги  и здравеопазването.

16. Координира и контролира дейностите по стопанската политика.

17. Организира разработването на предложения за концесии, смесени дружества, публично – частни партньорства и други.

18. Организира и контролира дейността на „Ковачевци – 2016“ ЕООД и на звено „Чистота“.

19. Ръководи и организира преструктурирането на общинските предприятия и фирми в изпълнение на решенията на Общинския съвет.

20. Организира и контролира разработването на общински програми за трудова заетост.

21. Издава наказателни постановления за съставени актове за административно нарушение, съобразно нормативната уредба.

22. Контролира съставянето на бюджетите на второстепенните разпоредители и бюджетите на другите звена с общинско значение.

23. Организира и контролира провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки.

24. Организира и контролира подготовката и провеждането на процедури по Закона за общинската собственост.

- Контролира отдаването под наем на общинска собственост, изпълнението на наемните договори и актуализирането им.

- предлага за прекратяване наемни договори, когато не са в интерес на общината или не се спазват от наемателя.

25. Осъществява взаимодействие с органите и институциите свързани с дейностите които ръководи.

26. Изпълнява и други дейности възложени му със заповед на Кмета на общината или с решение на Общинския съвет.