Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

На тел. 0884705038 всеки гражданин може да провери състоянието на своята преписка, заведена в деловодството на община Ковачевци, посочвайки входящия номер на преписката.