Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 21.09.2022

Банкова сметка за превеждане на данъци и такси

Банка „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” -  АД,  клон РАДОМИР

BG57IABG74788400576000, BIC IABGBGSF 

Вид плащане:

442100 - данък недвижими имоти

442400 - такса битови отпадъци

442300 - данък превозни средства

442500 - данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

442800 - туристически данък

4414001 - патентен данък

448001 - такса за технически услуги

448007 - такса за административни услуги

Код за административни услуги:

44 80 07