Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

Информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.04.2022

Решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация
Чл. 30. (1) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до исканата обществена информация, се взимат от Кмета на Община Ковачевци в срок не по-късно 14 дни след датата на регистриране.
(2) Органите по ал. 1 уведомяват писмено заявителя за своето решение.
(3) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне се завеждат в създаден за целта регистър, който съдържа : регистрационен индекс, съдържащ пореден номер и дата на решението и кратко описание на решението.
(4) Регистърът по чл.30, ал.3 се съхранява в Общото деловодство.
(5) Решенията се създават в 2 /два/ екземпляра, от които един за заявителя на обществена информация и втория за архивиране към регистъра по чл.30, ал.3.
Чл. 31. (1)В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват: 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация; 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация; 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; 5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.
(2) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
(3) Срокът по ал. 1, т. 2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.
Чл. 32. В случаите на неявяване на заявителя или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.
Чл. 33. (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато: 1. исканата информация е класифицирана информация 2. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие 3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.
(2) В случаите по ал. 1 може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. Чл. 34. (1) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ, датата на приемане на решението. 
(2) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.
(3) Решенията за предоставяне на достъп или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Перник по реда на Административно-процесуалния кодекс.