Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12156
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H45

Дължими такси при предоставяне на обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.04.2022

Чл. 16. (1)  Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2) Достъп до обществена информация се предоставя след представяне на  платежен документ за платени разходи при предоставяне на обществена информация според вида на носителя, определени със Заповед № 10/10.01.2001 г. на министъра на финансите (обн. в ДВ, бр. 7/2001 г.), а именно:

1.      дискета - 1 бр. – 1.20 лв.

2.      СD - 1 бр. -  5.00 лв.

3.      разпечатване  - една страница /А4/ - 0.12 лв.

4.      ксерокопие  - една страница /А4/ - 0.09 лв.

5.      факс - една страница /А4/ - 0.60 лв.

6.      писмена справка – една страница /А4/ - 1. 59 лв.

7.      електронна поща  - 1 МВ – 0.30 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

(3) Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой на касата на Община Ковачевци или по банков път по сметка на общината, след получаване на решението за достъп до обществена информация.

(4)  Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на представената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя.

(5)  Приходите от предоставянето на достъп до обществена информация постъпват по бюджета на Община Ковачевци.

Чл. 17. (1) Предоставянето на достъп до обществена информация се удостоверява с протокол, който се подписва от съответния служител, а когато заявителя се яви лично за получаване на информацията и от него. /Приложение № 2/.

(2) Приема се, че в случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 ЗДОИ срок или когато той не заплати определените разноски, е налице отказ от упражняване на конституционното право на информация.