Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

Достъп до официална и служебна обществена информация

Чл.6
 Достъпът до служебната обществена информация се ограничава когато е :

(1)  Свързан с оперативната подготовка на актове на кмета на Община Ковачевци и Общинския съвет.

(2) Съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, както и сведения, свързани с тях и подготвени от Общинската администрация.

(3) Ограничението по чл.6  не може да се прилага след изтичане на 2 /две/ години от създаването на такава информация.

(4) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

(5) Вътрешните правила се прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община Ковачевци.

(6) Тези правила не се прилагат за :

1. Официална обществена информация, която е обнародвана;

2. Класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, определена в Приложение № 1 към закона.

3. Класифицирана информация, представляваща държавна тайна.

4. Лични данни, съгласно чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни и § 1, т.2 от Закона за достъп до обществена информация.

5. Информация, предоставяна във връзка с административното обслужване на физическите и юридически лица.

6. Информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България.

7. Информация, която представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

8. Онази част от информацията, достъпът до която е ограничен по реда на чл.13, ал.2 от ЗДОИ, но за не повече от 2 /две/ години.

9. Информация, която се предоставя по силата на друг нормативен акт.