Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.11.2021

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове разпределени от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.