Z6_PPGAHG800HBI806C02II5NTE66
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5NTE94
Бюджет и финансови отчети Местни данъци и такси Oбщински предприятия Общинска собственост Хуманитарни дейности Архитектура и градоустройство Туризъм Транспорт Околна среда Селско стопанство и гори

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.