Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.01.2024

Адрес за кореспонденция:

Община Ковачевци

2450 с. Ковачевци,

община Ковачевци,

област Перник

е-mail: oba@kovachevtsi.egov.bg

web: kovachevtsi.egov.bg

Име и фамилия Длъжност Телефон
             
Васил Станимиров Кмет на Община Ковачевци 0887 93 38 83
инж. Любомир Цветков Зам. кмет на Община Ковачевци 0884 70 50 30
Иво Симеонов Зам. кмет на Община Ковачевци 0884 70 50 31
Симона Кирилова ВрИД Секретар 0886 27 79 77
     
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "ФСД"
Милена Здравкова Директор на Дирекция "ФСД" и Гл. счетоводител 0884 70 50 33
Христо Булев Ст. специалист "Счетоводител" 0884 70 50 37
Мариела Асенова Ст. специалист "Касиер" 0885 74 75 73
Звено "Административно-правно обслужване"
Людмила Георгиева Ст. специалист "Човешки ресурси" 0889 74 75 79
Зорница Иванова Ст. специалист "Хуманитарни дейности и връзки с обществеността"  0887 64 64 27

Цветанка Димитрова

Мария Асенова

Ренета Кирилова

Деловодство 0884 70 50 38
Цветанка Димитрова Ст. специалист "ГРАО и гр. състояние" и деловодство

0884 70 50 39

Миряна Стефанова

Юрисконсулт

0896 82 51 36

 

 

           
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Териториално селищно устройство, европроекти, планиране и местно развитие"
Зорница Иванова ВрИД Директор Дирекция "ТУЕПМР" 0890 31 51 43
арх. Пламен Болдов Главен архитект  0889 99 69 65
Райна Евтимова Ст. специалист ТСУ 0887 64 64 27
Николай Жотев Ст. специалист ТСУ 0887 64 64 27
Инж. Ирена Крумова ВрИД Главен Инженер 0888 31 34 92
Весела Борисова Ст. специалист "Общинска собственост" 0884 70 50 34 
Габриела Йорданова Ст. специалист "Проекти и екология" 0894 80 20 79
Гергана Първанова Домакин 0885 73 74 78
Звено "Местни данъци и такси"
Мария Асенова Гл. специалист "Местни данъци и такси" 0885 74 75 27
     
Илиан Илиев Специалист "ОМП и служител по сигурността на информацията" 0884 70 50 29
             
Милена Найденова Директор на детска градина "Радост", с. Лобош 0886 74 79 71
             
Виолета Михайлова Директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с.Калище 0888 31 34 83
             
Иво Симеонов За връзка с етнографски център "Сурвакари" и Хлебна къща Лобош 0884 70 50 31
     
Ина Фидосова Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 0884 21 12 50
     
Кметове на населени места и кметски наместници
Любен Георгиев Кметски наместник на с. Косача 0884 70 50 24
Николай Бонев Кметски наместник на с. Чепино 0884 70 50 27
Стефка Кирилова Кметски наместник на с. Светля 0884 70 50 26
Стоян Стойнев Кмет на кметство с. Сирищник 0884 70 50 25
Камелия Станкова Кметски наместник на с. Ракиловци 0884 70 50 23
Георги Шияков Кмет на кметство с. Лобош 0884 70 50 22
Йордан Тодоров Кмет на кметство с. Калище 0887 99 69 68
Милица Василева Кмет на кметство с. Егълница 0884 70 50 20