Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

Релеф

Релефът е полупланински и планински.  Равнинно-хълмистия комплекс обхваща долините на реките Струма, Светля и Косматица, около селата Калище, Лобош, Егълница и Ковачевци

Климат

Климатът в най-ниските части на общината с надморска височина 700 м е умерено континентален, а във високите части на 1300 м е планински. Средно годишното количество на валежите е 450л/м2. Температурите на въздуха над 10 0 С имат средна продължителност от 130-200 дни годишно. Средната продължителност на слънчевото греене надхвърля 1700 часа годишно. Продължителността на облачните дни варира от 8 до 14 на месец. Планинско-котловинния релеф оказва силно въздействие на разпределението на валежите и температурите на въздуха. Котловинния релеф обуславя характерните пролетни и ранни есенни слани.

Води

Районът се отводнява от реките Светля, Струма и Косматица. В района на общината се намира яз. “Пчелина” с V = 52 мл/м 3

Почви

Част от планинските ридове са обезлесени и превърнати в пасища. Те носят общото наименование “Рудините”, които са изградени от триаски варовици, мергели, пясъчници и юрски Седименти. По долините на реките почвите са алувиално – ливадни, а по склоновете светлокафяви и сиви горски почви.

Полезни изкопаеми

Има разкрития /но не разработени/ на бигор.

Растителност

Размерът на залесената горска площ е над 250 хил.ха и представлява около 30 от общата площ на територията на община Ковачевци. Горската растителност в района е представена от почти всички видове широколистни дървета, букови гори, ясен, леска, благун, бял бор, космат бор, черен бор, цер, акация, зимен дъб, габър, смърч, дребна листна липа, върба и др.

Животински свят

Бозайниците са над 20 вида : таралеж, сърна, дива котка, чакал, лисици, дива свиня. Птиците са над 200 вида, основно горски и планински видове. В язовира могат да се видят някои водолюбиви и водогазещи птици като чапли, патици. В района има гнезда на скални орли, които обитават големи територии. Други грабливи птици са обикновеният мишелов, сова, бухал. Срещат се и много редки и защитени видове пойни птици, кълвач, гарван, въртошийка и други.

Природни и културни забележителности

Антични селища в селата Сирищник, Ракловци, Калище, Егълница и др. доказващи отминали древни култури – тракийска, римска, ранновизантийска. Язовир “Пчелина” с добре организирана база за отдих и воден спорт / снимки /. Национален детски екологичен комплекс / НДЕК /. Туристическа хижа “Джамен”. Етнографски комплекс с.Лобош – килийно училище, параклис. Скален параклис в близост до бреговата ивица на язовир “Пчелина”. Етнографски център „Сурвакари“ с.Ковачевци. Етнографски център за представяне на местното природно, културно и историческо наследство. Екопътека „Поглед към девет планини“ с.Сирищник. Парк Ковачевци. Дом на културата с.Ковачевци