Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CK1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S46

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.11.2021

Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Брезник служат за координиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия.