Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

Чл.28 (1) Главният архитект на общината се назначава и освобождава от кмета на общината и е на пряко негово подчинение.
(2) Главният архитект на общината е лице с висше образование назначено на трудов договор.
(3) Главният архитект на общината има определени с нормативен акт функции в общинската администрация, както и изпълнява следните функции:
1. Отговаря за устройството на територията на община Ковачевци, като провежда ефективно общинската политика и стратегия в областта на общественото строителство и стратегията в областта на устройството на територията при стриктното спазване на ЗУТ и другите закони в страната.
2.Провежда, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.
3. Ръководи архитектурно-художественото оформление, комплексното и хармонично изграждане на жизнената среда, съхранение на архитектурно-историческото и културно наследство и опазване на сградния фонд, синтеза на архитектурата и другите изкуства.
4. Ръководи работата на Експертния съвет по устройство на територията в община Ковачевци и привежда в изпълнение решенията му.
5. Подготвя технически задания за изготвяне на ПУП, РУП, ОУП на населените места в общината или на части от тях. Отговаря за процедирането на приети ПУП и др.
6. Издава разрешения за строеж и удостоверения за търпимост.
7. Произнася се по законността и издава актове за узаконяване на незаконни строежи.
8. Изготвя и одобрява устройствени схеми и планове и техните изменения.
9. Одобрява схема за разполагане на преместваеми съоръжения по чл. 56 от ЗУТ.
10. Одобрява инвестиционни проекти и комплексни проекти.
11. Издава скици (визи) за проучване и проектиране.
12. Издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от ІV и V категория.
13. Участва в комисии по определяне на терени, трасета и приемателни комисии за обекти.
14. Изпълнява и други задачи възложени му от кмета на общината и участва в други комисии и съвети.
15. Приема граждани и разглежда техните молби, отнасящи се до проблеми, решаването на които е в неговата компетентност.

Длъжностна характеристика
Дата на публикуване: 25.10.2021