Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.08.2023

При работа с клиенти служителите от звената за административно обслужване спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Община Ковачевци с Хартата на клиента, Вътрешни правила за административно обслужване, Етичния кодекс и Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация.