Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/  изпълнява следните основни задачи:

I. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на общината.
II.  Съвместно с ИДПС и Дирекция „Социално подпомагане” издирва и установява малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
III. Разглежда деянията (противообществени прояви и престъпления), извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, длъжностни лица и граждани и налага възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1 – 10, 12 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН), както и прави предложения до Районен съд за налагане на възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1, т. 11 и т. 13. Съгласно член 13, ал. 1 от ЗБППМН, възпитателните мерки са:
1. предупреждение;
2. задължаване да се извини на пострадалия;
3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на
отклоненията в поведението;
4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват,
със задължение за полагане на засилени грижи;
5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;
6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;
7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;
8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;
9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;
10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;
11. настаняване в социално-педагогически интернат;
12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен
срок до 6 месеца;
13. настаняване във възпитателно училище-интернат.


„Възпитателна мярка” е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява и непълнолетен, освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс и се налага с цел преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и интеграция в обществото. МКБППМН разглежда възпитателни дела в случаи, когато:
*Малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени прояви;
*Непълнолетни на възраст от 14 да 18 години са извършили противообществени прояви, както и когато пълнолетни, извършили престъпление, са освободени от наказателна отговорност по чл.61 от Наказателния кодекс и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия;
*Непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се привежда възпитателна мярка по този закон;

Задачи на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния – работа в училищата с директорите и педагогическото ръководство; с педагогическите съветници и класните ръководители; с родителските съвети и училищните настоятелства;
2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните;
3. Срещи със специалисти в областта на превенцията на тютюнопушене, алкохол и наркотици;
4. Контакти с децата, настанени в корекционно-възпитателни заведения;
5. Превантивна работа с родителите и общопревантивни дейности, свързани със свободното време–спорт,изкуство;
6. Летни спортни програми за деца от социално слаби семейства и деца в риск;
7. Обучения и тренинги по актуални проблеми по отношение на поведението на
малолетните и непълнолетните.

Адрес: Община Ковачевци
Лице за контакт: Антония Гигова - Секретар на МКБППМН
Телефон: - +359 897 92 69 96
E-mail:  mk-kovachevtsi@abv.bg