Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

Социални услуги

Социалното подпомагане се изразява в предоставянето на социални помощи и социални услуги. Видовете социални помощи, регламентирани със закона за социално подпомагане са: месечни, целеви и еднократни. С промените в закона се дава приоритет на развитието на услугите в общността. Социалните услуги предоставени в общността са: личен асистент, ДСП, дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция, център за временно настаняване, приемна грижа, кризисен център за настаняване от семеен тип, защитени жилища и обществени трапезарии. На територията на община Ковачевци се извършват следните социални услуги, предоставени в общността:

Личен асистент – лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности.

Към общинска администрация Ковачевци има изградено звено за социални услуги – Домашен социален патронаж. В него са заети  13 човека, които обслужват 99 човека през  зимния период, а през летния сезон броят се увеличава до 130, тъй като разликата са възрастни които са прекарали зимата в градовете при близките си.

Същия обслужва средно 115 патронирани – възрастни, инвалиди, самотни – снабдява ги с храна и хляб, поддържа хигиената на обитаваното жилище и на обслужвания, оказва съдействие на патронираните лица при взаимодействието им с различни институции – заплащане на ток, телефон, закупуване на продукти от първа необходимост и др.

Социалните услуги,  извършвани от Домашния социален патронаж в Ковачевци, съгласно действащото законодателство са дейност на общините и се финансират изцяло от Общината. Те представляват първата голяма група. От месец ноември 2012 г. в с.Сирищник е  пуснат в експлоатация  Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция.На 12.09.2022 г. е подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ за  изпълнението на проект, “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г. одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социално включване“, процедура BG05M9OP001-2.119 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент  – 3 финансиран  по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран  чрез Европейския социален фонд.

Обща стойност на проекта е 14 283.36 лв, от които европейско финансиране 12 140.86 лв. и 2 142.50 лв. национално финансиране .

Период на изпълнение от 04.10.2022 г. до 04.04.2022 г.

 

Договор №BG05M9OP001-2.119-0035-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Ковачевци“ включва:

  • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;

• заплащане на битови сметки;

• заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

  • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от /до домовете на лицата.

Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти препарати за лицата, предоставящи услугата.

Услугите се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура BG05M9OP001-2.119    „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Лицата, които могат да ползват предоставяните услуги е необходимо да попадат в следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 г. /навършили 66 г./, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск, а именно лица: в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Всяко лице, което отговаря на условията и иска да бъде включено в програмата подава заявка на следните телефони: 0889367447, 0889516028, 0884705028

Доставките се извършат съгласно нуждите на потребителите и графикът за предоставяне на услугите .

анализ
Дата на публикуване: 16.02.2023

приложения
Дата на публикуване: 16.02.2023