Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

На територията на община Ковачевци има една детска градина, намираща се в с. Лобош. 

Целодневна детска градина
Адрес : с. Лобош, община Ковачевци

 

Най-образованите жители на територията на областта са в  община Перник, където всеки шести (16.4%) е с висше образование, следвана от община Радомир (9.2%). Община Ковачевци се явява общината с най-неблагоприятна образователна структура

по отношение на дела на лицата с висше образование (4.7%).

Образователната структура на населението влияе неблагоприятно върху развитието на местния икономически потенциал, като ограничава възможностите за повишаване конкурентоспособността на местния бизнес и инвестиционна привлекателност на общината. Това налага провеждането на целенасочена политика за развитие на човешкия капитал, като се акцентира върху придобиване на базови професионални умения, с което ще се допринесе за подобряване на образователната структура на населението, за неговата конкурентоспособност и адаптивност на пазара на труда.