Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове и условията на чл. 43 ал. 3 от ЗМСМА

Секретар на община - Горица Дамянова

Родена е през 1982г. в гр. Перник

Образование: Магистър "Право"

Тел: 088 62 77 977

e-mail: oba@kovachevtsi.egov.bg


Секретарят на общината: 
1. Осъществява административното ръководство на общината под ръководството на Кмета.
2. Осигурява административното функциониране на общинската администрация и осъществява връзката й с Кмета на общината. 
3. Осъществява административното ръководство в изпълнение на законните разпоредби на Кмета.
4. Ръководи, координира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове.
5. Организира деловодството, документооборота в Общината и в общинския архив.
6. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване.
7. Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Общината.
8. Следи за изготвянето и обнародването на актовете на Общината.
9. Координира оперативното взаимодействие между отделите в администрацията, кметовете и кметските наместници.
10. Осигурява, организира и контролира дейността по предоставянето на информация на гражданите, юридическите лица и органите на държавната власт.
11. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите.
12. Подготвя и организира местните референдуми.
13. Контролира опазването на служебната тайна.
14. Носи отговорност за щети, причинени от незаконосъобразни негови разпореждания или действия.
15. Ръководи процеса по въвеждането на автоматизирани системи в работата на общинската администрация.
16. Организира стопанисването и поддържането на сградния фонд и имуществото на Общината.
17. Изпълнява и други функции, възложени от Кмета, Зам.-кмета и Общинския съвет съгласно делегираните му правомощия.