Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115D2
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115F2
Почетни граждани Символи

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2023

В този раздел ще откриете информация за символите и почетните граждани на Община Ковачевци.