Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.03.2022

Фирменото наименование на дружеството е "Ковачевци-2016" ЕООД, което се изписва и на латиница "Kovachevtsi-2016" Ltd.
Дружеството е учредено за неопределен срок. 

Предмет на дейност:

Стопанисване и управление на имоти и обекти общинска собственост, туристическа и рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, строително-монтажна дейност, ремонтно-строителна  транспортна дейност, търговска дейност, изработка на сувенири и маски, отдаване на материални активи, както и всяка друга дейност незабранена от закона и в съответствие с целите на дружеството.

Дружеството извършва дейностите, включени в предмета му на  дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация. 

От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са разрешенията за:

1. Изменяне и допълване на учредителния акт

2. Приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата

3. Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството

4. Назначаване на управител, определяна на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност

5. Откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества

6. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти

7. Предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещи него.

8. Допълнителни парични вноски 


Управителят има следните правомощия:

1. Управлява дружеството с грижата на добър стопанин, в интерес и защита на Едноличния собственик;

2. Представлява дружеството пред трети лица, държавните и съдебни органи и финансови институции

3. Назначава и освобождава от длъжност като спазва изискванията на Кодекса на труда

4. Упълномощава служители от дружеството за извършване на определени дейности

5. Изготвя, представя на Едноличния собственик програма за дейността на дружеството, неговата икономическа ефективност за всяка финансова година и отчита нейното изпълнение

6. Управлява оперативно капитала на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба, определя и контролира разходите, както и представя на Едноличния собственик счетоводни отчети за всеки тримесечен период; Представя на Едноличния собственик тримесечни и Годишни финансови отчети-счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за парични потоци и приложенията към тях, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, придружени с анализ на дейността и анализ на финансовото състояние. Годишните финансови отчети и анализи се представят до 25 април на следващата година, а тримесечните отчети и анализи до 25-то число на месеца, следващ съответния отчетен период. 

При приключване на отчетната година с отрицателен финансов резултат, да подготви и представи заедно с годишния финансов отчет и програма за оздравяване, преструктуриране на дружеството и покриване на загубата, включително с натрупване на минали периоди.

7. Уведомява незабавно Едноличния собственик в писмена форма за нововъзникнали обстоятелства, представляващи съществено значение за дружеството

8. Обезпечава изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала