Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2023

Тук ще намерите информация относно инфраструктурното развитие, свързаност и достъпност на територията на общината.

Пътна мрежа, транспортна инфраструктура и достъпност

Ковачевци се намира в планински район, в западната част на България и отстои на 55 км. югозападно от гр. София и на 25 км. в същата посока от Областния център гр. Перник и 28 км. западно от гр.Радомир.Най-прекият и бърз достъп до областния център от столицата е по Автомагистрала „Люлин“/A6- изход A6/E871 към Перник-бул. „Скоростна магистрала“/път 6-изхода към Трън/Батановци-път 605-път 6032- път 603- път 6033. Територията на общината е достъпна и посредством ж.п транспорт, като ж.п. гарата в с.Калище – на 12 км. от общинския център, е част от международната ЖП линия по направление София – Перник – Кюстендил – Гюешево.

Карта Пътна мрежа и достъпност на територията на община Ковачевци

Пътната мрежа на територията на община Ковачевци включва републикански и общински пътища, която се разделя по класове. За поддръжката и състоянието на републиканската пътна мрежа се грижи Областното пътно управление в Перник. Републиканската пътна мрежа, която минава през територията на община Ковачевци е с дължина 23, 5 км., като включва следните пътища:

Пътища от републиканската пътна мрежа/ клас III

№ на пътя

Наименование

Км

ІІІ клас

Републиканска пътна мрежа

 

623

Егълница – Калище

2,5

603

Ковачевци – Лобош

6,5

603

Ковачевци – Сирищник

1,5

603

Сирищник – Светля

3,5

603

Светля – Чепино

4,0

603

Ковачевци – Косача

3,0

 

Общо :

23.5

Източник: данни от община Ковачевци

Дължината на общинската пътна мрежа преминаваща през територията на общината е 5 км, а тази на местните пътища в общината, минаващи през различните села е с обща дължина 123 км и 200 м.

Пътища от общинската пътна мрежа/ клас IV и местни пътища

ІV клас

Общинска пътна мрежа

 

603 04

Ковачевци – Слатино

3.0

623 34

Ковачевци – Ракиловци

2.0

 

Общо :

5.00

 

Местни пътища

 

МП

Ковачевци

9.3

МП

Сирищник

20.2

МП

Светля

9.8

МП

Косача

8.6

МП

Ракиловци

16.6

МП

Лобош

11.1

МП

Калище

18.5

МП

Егълница

21.1

МП

Чепино

8.0

 

Общо :

123.2

Източник: данни от община Ковачевци

Средствата за строителство, ремонт, поддържане и снегопочистване на общинската пътна  мрежа се осигуряват от републиканския и общинските бюджети, съгласно Закона за пътищата.

Голяма част от изградената общинска пътна мрежа е в средно  и лошо състояние и се руши главно поради недостиг на финансови средства за поддържане. Асфалтовите настилки, полагани преди повече от 20-30 години, са силно деформирани и не отговарят на нарасналите изисквания за съвременен, бърз и безопасен транспорт.
Понастоящем е необходимо е да бъде извършен ремонт на пътища във всичките 10 населени места на общината, като по-голяма част от тях са в окаяно състояние. При част от тях асфалтът е изровен и целия на дупки, при други пък асфалт въобще липса, а са настлани с чакъл. Необходимо е да бъде продължен пътя до гробищния парк в село Калище и до махала „Сухата рудина” в Ракиловци. За основен ремонт на инфраструктурни обекти през 2010 г. са разходвани 494 лв. за създаване на временен път за преминаване  за махала „Калайджийска”. В следствие гореизложеното е целесъобразно да продължи доизграждането, ремонта и поддръжката на общинската пътна мрежа, която да отговаря на европейските стандарти.

Улична мрежа

Уличната мрежа в с.Ковачевци около 10.5 км, като е в сравнително добро състояние. Извършена е рехабилитация на улица и част от пространството около Дом паметника на Георги Димитров. Дължината на отсечката, която е преасфалтирана е 137 метра, като освен това са представени и нови тротоари.

В останалите 9 населени места в Общината уличната мрежа е в крайно лошо състояние,  което налага извършването на неотложни аварийни ремонти, реконструкция и основен ремонт. Най-сериозни строителни дейности се извършиха в новия квартал на село Сирищник, където бе бъде изградена нова улица с пет клона, включително и пешеходна алея. Общата дължина на местата, върху които ще бъде положен асфалт е 1325 м., като в  момента в махалата улиците са настлани с чакъл. Необходимо е асфалтирането и на  черни пътища в селата Светля и Косача.

Транспортна осигуреност
Отрасълът транспорт в община Ковачевци е представен от автобусни превози и железопътен транспорт. Железопътният транспорт в общината съставлява малка част от пътническия транспорт, като основно от него се възползват жителите на с.Калище. Има добре развит автобусен транспорт, осигуряват се ежедневни транспортни връзки, както в чертите на Ковачевци така и в рамките на общината. Непрекъснато се следи за  обновление на пътническия превоз и повишаване на  качеството на услугите. Утвърдена е общинска транспортна схема. Сключени са договори с фирми - превозвачи за извършване на обществен превоз на пътници с автобуси.  Транспортното обслужване се осъществява от  частни транспортни фирми.

В Общината са въведени редица социални облекчения /безплатни и по намалени цени пътувания/ за някои категории редовно пътуващи граждани като учители, ученици, инвалиди и др. Осъществяват се и допълнителни и специализирани превози за работещи в предприятия, НДЕК и за ученици.

В общинския център Ковачевци е определена една официална местостоянка, отговаряща на изискванията на Наредба № 33 на Министерство на транспорта и съобщенията, която обслужва всички транспортни фирми и дружества, както и пътуващите граждани и преминаващите през Ковачевци автобусни линии. Във всички останали населени места транспорта е на рядко, но съществува. Има поставени и регламентирани спирки. През 2011г. е извършен основен ремонт на санитарния възел, като е изграждане на  детски  кът на автогара Ковачевци.

Водоснабдителна мрежа

Отрасълът водоснабдяване и канализация (ВиК) е от изключително значение за качеството на живот и цялостното икономическо и социално развитие на населените места в България. Процентът на населението, свързано с обществено водоснабдяване в България е много висок и качеството на питейната вода обикновено отговаря на стандартите. По данни на НСИ за 2010 г. 97.4% от населението на община Ковачевци е водоснабдено, което по европейските стандарти съответства на висока степен на обхват. Използвана вода – общо за 2010 г. е 70 хиляди м3, като 50 хил. м3. Използвана вода на човек за годината е 72 л/ч./ден. Същевременно в последните десетилетия, развитието на отрасъла „ВиК” се е влошило поради липсата на адекватна нормативна база и хроничен недостиг на финансиране. В резултат от последното водоснабдителната система е със силно амортизирана инфраструктура и с високи загуби на вода.

Общинския център Ковачевци и 9 села от общината са водоснабдени с питейна вода. Незначителни водни количества домакинствата получават и от местни водоизточници. За решаване на  проблеми с водоснабдяването  в община Ковачевци са разработени проекти за водоснабдяване на с.Калище и разширяване на проучванията в хидрогеоложки план за търсене на нови водоизточници, чието значение и каптиране ще увеличи дебита и възможния потенциал за включване на нови абонати.

В Община Ковачевци няма промишлени предприятия, които да ползват питейни води и промишлени води с което да натоварват общ потребителски поток на водоснабдяването, чието оразмеряване е свързано домакинствата и граждански обекти.

В общината обаче не е извършвана реконструкция на водопроводната мрежа с цел намаляване на загубите. За постигането на тази цел Община Ковачевци е разработила инвестиционни проекти за разширяване на водоснабдителната система и изграждане на нов резервоар за питейна вода. До момента са извършвани частични ремонти в рамките на профилактичните мерки за поддържане на водопроводната мрежа. В селата не е решен проблемът с основните водоизточници. Недостиг на вода има главно през летните месеци, при по-продължително засушаване, когато подаваното водно количество се използва и за поливане.

През 2011 г. за ВиК в община Ковачевци бе предвидена сумата от 50 000 лв., от които са усвоени 1 758 лв. за ремонт на водоснабдителната система в Ковачевци и Ракиловци, а именно : пренавиване, смяна на лагер, механичен ремонт на елекродвигател, ремонт на автоматика за пуск и др. През 2012 г. за ВиК, изцяло местна дейност с най-голям относителен дял в местните разходи, бе предвидена сумата от 159 000 лв. Това е сектора който генерира най-големи загуби. Водата като природен ресурс е разпределена твърде неравномерно на територията на общината. Преобладаващите водохващания са каптажи и шахтови кладенци. Общинския център с.Ковачевци и 9-те села от Общината са водоснабдени с питейна вода основно от такъв тип водоизточници. Незначителни водни количества домакинствата получават и от местни водоизточници. Вътрешната водопроводна мрежа във всички населени места е изградена предимно от стоманени и поцинковани тръби, които са силно амортизирани и са причина за чести аварии и нарушаване на водоподаването към консуматорите.

Поради амортизацията на Ви К мрежата на територията на общината разходите не могат да се планират предварително точно, а се реализират според възникналите нужди. Съществено перо е и заплащането на изразходваната ел.енергия за функционирането на помпите на територията на общината. Летния сезон се характеризира с високи температури и слаби валежи и с цел задоволяване потребностите на населението от вода за битови нужди, помпите в населените места в които водоснабдяването е помпажно се налага да работят на режим 22 часа. Също така вследствие продължаващата икономическа криза е намалена и събираемостта на сумите за изразходваната вода от населението.

Комуникационна мрежа

Информационните и комуникационни технологии са един от основните двигатели за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите. Поради това ЕС както и България припознават развитието на ИКТ като стратегическа хоризонтална политика от приоритетно значение. Националната програма „Цифрова България 2015”  дефинира параметрите за развитие на информационното общество в България и има за цел да подпомогне изпълнението на европейските приоритети и задачи, описани в Цифровата програма на Европа по отношение на социалния и икономически потенциал на информационните и комуникационни технологии, както и Интернет до 2015 г.

Община Ковачевци е една от 29-те общини, включени в проекта за изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет. Реализирането на проекта за широколентов достъп до интернет ще създаде възможност за общинската администрация, свързана с непрекъснат обмен на данни с министерства и ведомства, възможности за интернет-банкиране, ще бъде предоставен бърз достъп ефективна работа на до електронното правителство на всички публични организации и физически лица. В същото време, ще се осигурят благоприятни и равни условия за доставчиците на интернет да предоставят услуги, базирани на модерната оптична мрежа на гражданите и бизнеса. С реализирането на този проект, жителите на тези райони ще живеят по един нов, модерен за тях начин, ще общуват с администрацията в удобно за тях време, ще имат достъп до он-лайн услуги. С реализирането на проекта от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ и свързването на всички общински и публични институции, включително училищата, към платформата на електронното управление, хората от отдалечените райони, ще могат да ползват електронни услуги, като електронно образование и здравеопазване.

Това е едно голямо предимство за община Ковачевци, тъй като новата оптична инфраструктура ще повиши конкурентоспособността на местната икономика, като улесни и стимулира ИТ-бизнеса при предоставянето на нови услуги на крайните потребители, което да доведе до повишаване на заетостта и жизнения стандарт на населението.

Понастоящем община Ковачевци е едно от тези малки населени места, отдалечени от големите административни центрове, които срещат най-големи затруднения с интернет достъпа главно поради пресечения терен и невъзможността за по-добър сигнал. По данни на Преброяване 2011г. за наличието на компютър и достъп до интернет в област Перник показват, че 40.0% от обитаваните жилища в областта имат компютър, а с достъп до интернет са 37.1%. С най-нисък дял по този показател е община Ковачевци 6.5 и 5.0%. Относителен дял на обитаваните жилища с достъп до интернет и наличие а компютър по общини

Общината има нормална  степен на телефонизация. Мобилните оператори също имат добро покритие на цялата й територия.

Енергийна мрежа

Електропреносна мрежа и електрозахранване

Всички населени места в Общината са електрифицирани. Енергийната мрежа е в сравнително добро състояние, всички населени места са електроснабдени и електрическата система е в добро състояние и най-вече с капацитет да бъде разширявана, в зависимост от потреблението. Електроенергийната система на община Ковачевци е сравнително добре развита. Техническото състояние на съоръженията е добро. Всички населени места в Общината са електрифицирани. Населените места в общината се захранват от електроразпределителното предприятие „ЧЕЗ България” ООД.

През 2015 година бе реализиран проект за подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи тела и подмяна на стълбовете на територията на всички села. Подмяната на уличното осветление с енергоспетяващи осветителни тела вече е стартирана, като се поставят по- икономични тела от 36W. Общата инсталирана мощност на съоръженията за улично осветление е 350кW, но  работещата  мощност е само 66 кW.

Енергийна ефективност

Проблемът за енергийната ефективност на жилищата става все по-значим по две причини – пълната пазарна цена на енергоносителите, водеща до тежко бреме за домакинските бюджети и глобалният стремеж към пестене на енергия в контекста на усилията за постигане на  устойчиво развитие. Ограничената информация не дава възможност за технически подробна картина. Част от проблема се описва с типа използвано отопление. Почти всички жилища в община Ковачевци разчитат на твърдо гориво и ток.

Въпреки че алтернатива не може да се предложи веднага, проблемът трябва да влезе в дневния ред на местната политика за развитие. На национално ниво към проблема за енергийната ефективност вече е насочено политическо, изследователско, правно и институционално внимание. Внасянето на технологии и “най-добри практики”, наред с информирането и образоването на потребителите и доставчиците на енергия би ускорило постигането на практически резултати и в областта.

Възобновяеми енергийни източници

Един от националните ангажименти по Стратегия „Европа 2020” е достигане на 16% дял на ВЕИ в крайното потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г. Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. включва пакет от интегрирани мерки за осъществяването на нова национална енергийна политика, целяща преориентиране на икономиката и енергетиката към ефективно използване на енергия, произвеждана от нисковъглеродни енергийни ресурси. Поради спецификата на Общината, на нейната територия могат да се използват и много възобновяеми енергийни източници. Има заявен интерес от инвеститори за изграждане на малки водноелектрически централи. За реализиране на малките водноелектрически централи предложенията са за изследване на възможностите на изграждане на МВЕЦ на яз. Пчелина.

На територията на общината има изградена фотоволтаичната централа в Ковачевци в местността „Леше”. Тя е изгражда на площ от 51,3 декара.Централата в Ковачевци  се състои от 7434 монокристални модули, разпределени в 128 конструктивни групи. Ще бъде изградена мълниезащитна инсталация. С професионален софтуер пък ще се следи за аварийни ситуации, а за осъществяване контрол и оптимално управление на съоръженията ще се проектира и изгражда мониторингова система. Централата ще е под постоянно видеонаблюдение и охрана.

В землището на с.Ковачевци има изграден фотоволантичен парк на имот от 2.813 дка., с начин на трайно ползване нива-ІV категория на земята, съгласно скица на Общинска служба по Земеделие-с.Ковачевци.Изградената инсталация от фотоволтаични панели  преобразува  слънчевата енергия в електрическа, като се предвижда фотоволтаичното съоръжение да бъде присъединено към съществуваща електропреносната мрежа НН и намиращ се наблизо трафопост.

Сметосъбиране

Кметът на общината, съгласно изискванията на ЗУО, организира управлението на дейностите по отпадъците, генерирани на нейната територия. Осигурява условията, при които на всеки притежател на битови отпадъци е подсигурено събирането и извозването на неговия отпадък, а при възможност и оползотворяване.

Системата за събиране на отпадъци обхваща цялата територия на Община Ковачевци. Дейността по сметосъбиране се осъществява от Общинско предприятие „БКС и общински имоти“. Дейностите по поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Ковачевци, както и поддържането на депо за ТБО са възложени за изпълнение на Общинско предприятие „ БКС и Общински имоти” към Община Ковачевци. Общинско предприятие „ БКС и Общински имоти” е създадено с Решение № 34 от Протокол № 6/17.02.2012г. на Общински съвет Ковачевци, като специализирано звено на Общината, без статут на юридическо лице.

 Сметосъбирането в общината е добре организирано и оптимизирано, както по отношение на населените места, обхванати от услугата, така и в насока честота на обслужване – повишена през летния период. Своевременно се почистват и всички нерегламентирани сметища на територията на общината, като е засилен контрола по недопускане на организирането на нерегламентирани сметища. Въпреки усилията на общинското предписание обаче проблемът с нерегламентираните сметища на територията на общината продължава да стой на дневен ред. Основна вина за замърсяването имат най-вече местните виладжии, които продължават да изхвърлят отпадъците си на нерегламентираните сметища.

Приходи от такса смет по години

Година

Общо  лв.

Такса от граждани

Такса от фирми

2008 г.

45 631

25 000

20 000

2009 г.

55 872

35 000

20 000

2010 г.

76 344

53 000

23 000

2011г.

97 727

52 278

45 449

    Източник:Актуализирана общинска програма за управление на дейностите по отпадъците (2011-2014)

 

Разходите за чистота по години са както следва:

Години

2008

2009

2010

2011

Общо разходи

45 000

55 000

85 000

85 000

В периода 2008-2011г. разходите за чистота нарастват почти два пъти. През 2011г. община Ковачевци закупува 2 броя транспортни средства  на стойност 27 350 лева, които се използват за нуждите на Общината при сметосъбиране и сметоизвозване. С цел по - добро управление на дейностите, свързани с почистването на общината и превръщането и в чисто и привлекателно място за живеене през 2010 г. са закупени и докарани 60 бр. контейнери тип „Бобър” 1100 л., а в началото на 2011 г. е закупен и сметоизвозващ автомобил.

Генерираните битови и строителни отпадъци за изминалите  години са:

Година

2008

2009

2010

2011

ТБО/т/

2980

3020

3250

709


Източник:Актуализирана общинска програма за управление на дейностите по отпадъците (2011-2014)

От изнесени данни се вижда, че в периода 2008-2011г. количеството на депонирания отпадък нараства. Това е поради факта, че община Ковачевци въвежда етапно организирано сметосъбиране за всички населени места в общината.

Във връзка с изпълнението на Плана за поетапно закриване на съществуващи неконтролируеми депа на територията на общината и разработването на Общинска Програма за управление на отпадъците, в община Ковачевци е въведено организираното сметосъбиране и сметоизвозване на всички населени места, почистени и закрити голям брой нерегламентирани сметища на територията на общината, поддръжка на депо за ТБО и други мероприятия, които ще доведат до подобряване на екологичната обстановка.

Събирането на битовите отпадъци се осъществява по предварително утвърдени и договорени маршрути и график по населените места и съответна кратност за месеца, а  дейностите, свързани с почистването и поддържането на уличните платна, тротоари и зелени площи се извършва от работници по програмите за временна заетост и работници, ползващи социални помощи.

Организация на събирането и обезвреждането на ТБО

Сметосъбирането се осъществява със специализиран автомобил тип “Скания 93 М-1 бр.”  Заетите лица в дейност „Чистота” са  трима – 1 шофьор и двама работника по сметосъбирането.

Системата на събирането на ТБО в общината е смесена, т.е. всички отпадъци се събират в един съд,  не в различни съдове, както е при разделната система.

Използваните в момента съдове за отпадъци за сметосъбиране в общината са недостатъчни. Към момента сметосъбирането на битови отпадъци се осъществява основно в:

  • контейнери тип “ Бобър”
      •  
    • кофи 1,1м3
    • контейнер 4 м3  

Генерираните в Общината отпадъци не се преработват и не се подлагат на крайно обезвреждане. Не особено големия брой населени места, различния брой жители и географско - икономическите условия са наложили засега като единствен метод за обезвреждането на отпадъците депонирането им на депото за отпадъци.

Намаляването на обема на генерираните ТБО в общината може да бъде постигнато и чрез компостиране на ТБО и растителните отпадъци. НПУДО дава възможност за изработването на проект и неговото финансиране от ПУДООС.

Към момента община Ковачевци  не извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки. Договорът с „ЕКОРЕСУРС  БЪЛГАРИЯ”АД,   е прекратен по взаимно съгласие. Общинска администрация провежда разговори с останалите оползотворяващи организации на територията на Р България за сключване на нов договор.

Отпадъците от опаковки от търговските обекти, заведения за обществено хранене, места за отдих и туризъм към настоящия момент се събират заедно с битовите отпадъци и се депонират на депо. На територията на община Ковачевци няма фирми, които имат издадени  разрешителни  по чл.67 от ЗУО за дейности с отпадъци – масла и отпадъчни нефтопродукти, както и  за дейности по събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори. Към момента няма и определени пунктове за събиране на ИУЕЕО на територията на общината.

 

В тези цифри се включват разходи за заплати, осигуровки, издръжка

 Количеството на генерираните битови и строителни отпадъци включва и количеството на битовите и строителни отпадъци, изхвърлящи се на нерегламентираните сметища.