Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1
Kомисия Финанси и бюджет Kомисия за обществен ред и сигурност Постоянна комисия по Устройство на територията, благоустрояване, инфраструктурно развитие, опазване на околната среда и водите, горско и селско стопанство Постоянна комисия по етика и конфликт на интереси и сигнали на гражданите Постоянна комисия по образование, култура, здравеопазване, социални дейности, младежта, спорта, и обществен ред

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове разпределени от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.