Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CT6
Образование Спорт и младежки дейности Култура Социални дейности Здравеопазване МКБППМН

Хуманитарни дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

В този раздел ще откриете информация за хуманитарните дейности, които се предлагат в община Ковачевци. 

“Хуманитарни дейности и Връзки с обществеността”:
1. Участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни
и младежки проблеми.
2. Подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на
социални услуги на гражданите.
3. Организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и
инвалида и други местни дейности по социалните грижи.
4. Организира дейността на специализираните заведения за социални услуги в общността,
за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с
териториалните органи на МТСП.
5. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с
Дирекция ”Социално подпомагане”.
6. Организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности.
7. Осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване на социалните проблеми на гражданите.
8. Привежда в изпълнение Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за нормалното им развитие и възпитание.
9. Организира, координира, планира и отчита дейността на общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).
10. Подготвя и организира разглеждането на възпитателните дела на малолетните и непълнолетните.
11. Организира пленарните заседания на МКБППМН.
12. Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели и изготвя предложения за материалното им стимулиране.
13. Подпомага и контролира дейността на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците.
14. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни– Министерски съвет, относно прилагане на специфичните нормативни актове.
15. Подпомага организирането на национални кампании и програми свързани с превенцията на алкохолна и наркотична зависимост, опазване живота и здравето на децата и младежите, с престъпността, противообществените прояви, агресията и насилието в училище и на обществени места и др..
16. Организира детското и училищно здравеопазване на територията на общината.
17. Осъществява и развива по подходящ начин всички дейности, относно връзки с обществеността и създаването на позитивен имидж, като представя общината по възможно най – добрия начин пред медии, клиенти и партньори.
18. Предоставя информация за всички събития и местни изяви в общината, изготвя официални изявления от името на общината, предварително съгласувани с Кмета на общината.
19. Осъществява контакти от името на общината с представители на информационни агенции,радио,телевизия, вестници и други средства за масова информация.
20. Организира изготвянето и разпространението на промоционални и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други).
21. Организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании.
22. Създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях.
23. Организира и осигурява спазването на протокола в общината и подпомага дейността на кмета при представянето му пред обществеността