Z6_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1I65
Z7_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1IH7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 30.03.2022

Община Ковачевци осигурява достъпност и институционална идентичност на електронната си страница с възможност за постоянен достъп и лесна навигация,  прилагайки съответните стандарти за достъпност.

Община Ковачевци се ангажира да осигури достъпност и институционална идентичност на електронната си страница с цел тя да бъде ориентирана към потребителите и с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание за всички лица. Ние редовно подобряваме потребителското търсене и прилагаме съответните стандарти за достъпност.

Администрацията е задължена за осигурява достъпност на съдържанието на своите интернет страници и мобилни приложения в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, които са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 94/ 29.11.2019 г.). Уеб страниците са в съответствие с изискванията за институционална идентичност, в изпълнение на чл. 40, ал. 1 на „Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“ (НОИИСРЕАУ) и съгласно „Правила за институционална идентичност“ на Държавна агенция „Електронно управление“.

Мерки за подкрепа на достъпността

Община Ковачевци предприема следните мерки за осигуряване на достъпност на официалната интернет страница на общината:

  • осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители;
  • достъпността на електронното съдържание заема важно място в нашите вътрешни политики с цел създаване на единна рамка за институционална идентичност;
  • достъпността е интегрирана в нашите практики за възлагане на обществени поръчки;
  • осигуряваме постоянно обучение на служителите си във връзка с достъпността;
  • дефинираме ясни цели, отговорности и практики в областта на достъпността на уеб съдържание;
  • осигуряваме качество на достъпността и спазваме приложимите нормативни изисквания;

Съответствие

Основните насоки за достъпност на уеб съдържанието на W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) определя изискванията за дизайнерите и разработчиците за подобряване на достъпността за хората с увреждания. Той определя три нива на съответствие: ниво А, ниво АА и ниво ААА. 
Официална електронна страница на Община Ковачевци е в съответствие с WCAG 2.1 ниво AA. В съответствие означава, че основното съдържание съответства напълно на стандарта за достъпност.

Допълнителни изисквания за достъпност Правила на ДАЕУ за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация на Република България

Обратна връзка

Вашите отзиви, препоръки или жалби за достъпността на Официална електронна страница на Община Ковачевци можете да подадете на:
E-mail: oba@kovachevtsi.egov.bg
Адрес за кореспонденция и управление: п.к. 2450, с. Ковачевци, община Ковачевци, обл. Перник;
тел: 0886 74 71 78
В рамките на 5 работни дни ще отговорим на Вашия сигнал.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Официална електронна страница на Община Ковачевци е проектирана да е съвместима със следните помощни технологии: поддържащи достъпност и широко разпространени браузъри и други потребителски инструменти и технологии за уеб съдържание, които са достъпни за изтегляне или закупуване по начин, който не затруднява лица с увреждания повече отколкото лица без увреждания и процедурата за придобиването им е еднакво улеснена за всички потребители; достъпността на Официална електронна страница на Община Ковачевци разчита на следните технологии за работа с конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:
- HTML
- CSS
- JavaScript
- JPG
- PNG
- PDF
- DOC
- XLS

Тези технологии са комбинирани в съответствие с използваните стандарти за достъпност. Подходи за оценка на съответствие Община Ковачевци оценява достъпността на Официална електронна страница на общината чрез следните подходи:

  • самооценка;
  • одити от компетентен надзорен орган;


Използвани документи и приложения: 

Конвенция за правата на хората с увреждания

Методология за наблюдение и проверки на достъпността на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения

Декларация за достъпност
Дата на публикуване: 30.03.2022